Level 1 Changes

NOTICE

Since the gatherings of people can now be 50% of the indoor venue and not to exceed 250 people, the Cathedral has the following announcements to make:

From the 1st October 2020 Mass times will be as follows:

 • Monday: No Mass and offices are closed
 • Tuesday to Friday: 10h00 Mass
 • Saturday: Rosary at the Grotto (12h00), Mass (17h30)
 • Sunday: Masses 07h45 (English), 10h00 (IsiZulu)
 • Friday Adoration of the Blessed Sacrament: 10h45 till 12h00 ending with the Angelus and Blessing.

Please note:

 • Masses for Sodalities, funerals and celebration of some sacraments will be done on a Saturday morning.
 • Celebrations that require bilingual use, e.g. confirmation, first Holy Communion, will be celebrated on a Saturday 10am.
 • NO whole night adoration on a Friday
 • First Saturday Mass (10am)
 • We will continue to scan, register and sanitize all attending Mass. Please wear your face masks
 • You do not have to book to attend Mass and there is no age restrictions but we are asking parishioners with underlying health conditions to maintain all necessary precautions: should one feel unwell, please stay home.

 

ISIMEMEZELO

Izindawo zokukhonza sezivunyelwe manje ukuthi zingaba nesibalo sabantu kodwa bangabi ngaphezu kuka 250. Niyacelwa-ke nilalele nasi isimemezelo esiqondene neEmmanuel Cathedral:

Kusukela mhlaka 1 October 2020, izikhathi nezinhlelo zamaMisa zizohamba kanje:

 • Msombuluko: Alikho iMisa namahovisi avaliwe
 • Lwesibili kuya kuLwesihlanu: iMisa lingo 10 ekuseni
 • Mgqibelo: Rosari eGrotto (12h00), iMisa ntambama 17h30
 • NgeSonto: Amamisa: 07h45 (IsiNgisi), 10h00 (IsiZulu)
 • ngoLwesihlanu: 10h45 – 12h00 Ukudumisa iSakramente kuze kuphethwe ngokukhuleka iNgelosi yeNkosi nesibusiso ngo-12.

Qaphelisisa:

 • Amamisa emhlangano, imingcwabo Kanye nezinkonzo zokugubha amaSakramente zizokwenziwa ngemiGqibelo ekuseni ngokuhlelwa kwazo nehovisi.
 • Akusezukuba khona ukudunyiswa kweSakramente ubusuku bonke ngolwezihlanu
 • Izinkonzo zokugujwa kwamaSakramente nezidinga kusetshenziswe izilimi ezixubile sezizokuba ngemiGqibelo ngo 10 ekseni.
 • ngoMgqibelo wokuqala iMisa lizoba khona ngo 10 ekuseni.
 • Zonke izinhlelo eziqondene nokuvikela iCovid-19 zizoqhubeka: sizohlolwa ukushisa, siphendule imibuzo yokuphepha, sihlanze izandla. Siyacela niqinisekise ukugqoka izamfonyo zenu njalo. Ongasigqokile angeke amukelwe.
 • Asisekho isidingo sokubhalisela ukuza eMiseni futhi akusekho ukukhathazeka ngeminyaka yobudala. Wonke umuntu makeze eMiseni, kodwa uyakhuthazwa uma uzizwa ungaphilile noma unamahlalakhona ukuba uqaphele. Uma unomkhuhlane uhlale ekhaya.

 

Categories: NEWS

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php